• Ashaba Irene Peace

  Ashaba Irene Peace

 • Charlene Yemmah

  Charlene Yemmah

 • Flavia Musana

  Flavia Musana

 • Hildah

  Hildah

 • Katondwaki Natasha Umwiza

  Katondwaki Natasha Umwiza

 • Kushemererwa Anita Liz

  Kushemererwa Anita Liz

 • Kusiima Bronnie Divine

  Kusiima Bronnie Divine

 • Mbeiza Recheal Lorna

  Mbeiza Recheal Lorna

 • Mirembe Sophia

  Mirembe Sophia

 • Naigaga Agatha

  Naigaga Agatha

 • Praise Magezi Jemina

  Praise Magezi Jemina